کهگیلویه و بویراحمد

مرکز استان : u

جمعیت : j

مساحت : jh

زبان : j

شهر های مهم : j

جاذبه های گردشگری : j

سیزشیسیربرمنصسر